Nyheder

Marts 2023

Arbejdet på diget afsluttes om ganske få dage. Officielt vil diget blive indviet midt i april – mere om dette arrangement senere. De sidst sten skal på plads ved Vivaldisvinget, sandet spredes, og de sidste overgange over diget til stranden skal laves. Der er også ganske lidt der mangler ved Sejlklubben ved fjorden.

I de kommende uger bliver de sidste detaljer udført. Der placeres skilte på diget med information om, at færdsel på diget ikke er tilladt – og at der skal vises hensyn til beboerne tæt på diget. Cykling på diget er absolut forbudt. Der vil blive lavet klare afmærkninger og stier omkring diget, så det er åbenlyst, hvor der må gås og løbes ved diget.

Der er lavet 5-6 åbninger i diget, som alle forsynes med aluminiums-skots i tilfælde af højvande. Digelauget har en beredskabsplan, som sikrer at diget lukkes ved højvande over 120 cm af normalvandstanden. Der skal indgås en aftale med en lokal entreprenør om den praktiske opsætning af disse skots.

Der har løbende været en god dialog med de beboere, der er, og har været mest berørt af dige byggeriet. Der er modtaget fire klager om digets udformning og potentielle skader på arbejdsområdet. Diget fra dæmningen og langs Enø Kystvej er blevet ændret, så det nu lever op til den godkendte bredde og højde. Der samles vand foran diget ved Reedtzholmsvej. Der er opstået en lunke, som vil blive udbedret og drænet, når området bliver mere tørt. Der arbejdes med indsigtsproblemer langs den sidste del af stranden fra Strandvej 21 A til Strandvej 31. Her er digelauget i dialog med beboerne i området om mulige forbedringer således, at der ikke vil være gående trafik tæt forbi deres huse langs stranden. Digelauget er også i dialog med Vinterbaderne om en ændring af overgangen, som er glat og forholdsvis stejl. Der har også været mindre klager om sandfygning og strandens kvalitet efter den store sandfyldning. Marehalm og andre klitplanter vil sprede sig og naturlige klitter vil dannes således at sandfygningen begrænses. Det første år vil vi desværre opleve mere sandfygning ved stærk vind.

Digelauget vil fortsat være åben for dialog om diget og de umiddelbare gener, der er ved og omkring diget. Der er ingen tvivl om, at et så stort projekt vil give anledning til debat om ændringerne i landskabet og adgangen til og fra stranden. Kontakt Digelauget direkte omkring større og vigtigere emner. På vores hjemmeside www.enødigelaug.dk kan adresserne findes. Her findes også meget mere information om diget og Digelaugets arbejde.

Generelt er der stor tilfredshed med resultatet og samarbejdet med Holbøll og Niras om projektet. Projektet afsluttes til tiden. De få ændringer, der er foretaget på anlægsarbejdet, er udført indenfor den overordnede tidsfrist. Sidst, men ikke mindst, projektet er også udført indenfor de aftalte økonomiske rammer.

Januar 2023

Efter feriepause og møgvejr er arbejdet med diget nu i den sidste fase.

Diget mod fjorden er næsten færdigt. Der er få steder hvor der stadig arbejdes. Da ynglesæsonen begynder tidligt, skal arbejdet her være færdigt med udgangen af februar.

Arbejdet langs Ved Broen, fra broen, ned forbi bageren og Enø Fisk til sejlklubben er godt igang. På stykket ud for bageren skal skottet kun opsættes ved højvande. Det er lykkedes at få godkendt et lettere aluminiumsskot på stykket ved bænkene og terrassen mod kanalen. I det oprindelige projekt skulle dette stykke være lukket fra oktober til april. Det nye skot vil blive leveret i februar og prøveopsat. Efter at det er godkendt vil det blive nedtaget igen, så terrassen ved bageren kan benyttes fuldt ud. Vi håber at vejen bliver nogenlunde farbar til februar, når bageren åbner igen.

Langs stranden er strandfodringen med sand godt i gang. Mette Pan sejler i pendul fart med sand til kajen – og Holbøll kører sandet ud på stranden. Der er livlig trafik på stranden af besøgende som følger projektet. Det ser voldsomt ud, men den gode badestrand skal nok blive klar igen til sæsonen. Fremtidens færdsel på diget skal gøres fornuftig og der skal tages hensyn til de beboere der har sommerhus i umiddelbar nærhed af diget. Digelauget er i dialog med de berørte sommerhusejere, og vi samarbejder om at finde en løsning på at minimere indsigten til huse og haver langs med diget.

Der arbejdes med færdiggørelsen langs Enø Kystvej, og der skal laves tilpasning af jorddiget henover dæmningen og frem til trævæggen ved Enø Kystvej nr. 100.

Vi ser frem til, at vi kan holde et officielt åbnings arrangement til april og præsentere det færdige resultat.

December 2022

Der er nyt referat fra bestyrelsesmødet den 30. november 2022. Læs referatet på siden for referater. Status på projektet er:

Generelt er byggeriet foran tidsplanen de fleste steder. På diget ved stranden er stenlægningen ved Strandvejen 24-31 blevet forsinket pga. de særlige krav til størrelse af sten og afstand mellem stenene. Ind mod Vivaldi-svinget er pålægningen af ler snart afsluttet. Herefter er der den store opfyldning af sand tilbage. Mette Pan leverer igen sandet på molen ved Smålandshavet. Herefter køres det over broen og ud på stranden. Der bliver livlig trafik med “dumperne” i december og januar.

Ved Vivaldi-svinget og bagom Vinterbaderklubben er der klar til støbning af betonmuren. Den første støbning er udført bag sejlklubbens hus. Når denne er godkendt fortsætter arbejdet. Indenfor et par uger er arbejdet færdigt.

Diget mod fjorden er stort set færdigt. Der er ganske få udeståender som udføres løbende.

Det sidste stykke af diget er fra Græshoppebroen langs Ved Broen og forbi Stejlepladsen og Sejlklubbens inderhavn. Dette stykke påbegyndes så småt, og i januar går Holbøll og Næstved Kommune i gang med arbejdet Ved Broen. Næstved Kommune skal lave arbejder på kloak og dræn samtidig med at Holbøll laver spunsvæggen.

Diget tager form – markante ændringer i landskabet. (Videoen er optaget i september/oktober)

Fremdriften med dige byggeriet viser sig tydeligt i landskabet på Enø. Projektet er de fleste steder foran tidsplanen. Diget mod fjorden skal være færdigt den 1. februar pga. fuglenes yngletid. Diget mod havet og Ved Broen skal stå færdigt til 1 april.

Læs i øvrigt artiklen i Sjællandske den 16. nov. om dige byggeriet.

Diget fra Reedtzholm til Fjordhusene, bagom Fjordhusene og frem til Stejlepladsen er næste færdigt. På Enø Kystvej er diget blevet lidt for bredt nogle steder. Det vil blive rettet, men afventer at der findes et sted at placere det overskydende materiale.

Der mangler at blive opsat træspuns ved Enø Kystvej 241 samt lavet gennemgangs skots og overgange. Placeringen af trævæggen er svær at placere pga. mange ledninger og rør, som ikke umiddelbart er tegnet præcist ind i tegningerne. Der arbejdes på en løsning.

Ved Strandvejen er den yderste del af kystsikringen næsten færdig. Her mangler der kun sandfodringen. Holbøll skal lægge de øverste sten på diget om således at toppen bliver med større sten som sikrer diget bedre – og samtidig også gør det besværligt at gå på toppen af diget og dermed genere beboerne i sommerhusene langs stranden.

Etablering af diget ind mod ”fluepapiret” er nu påbegyndt.

Det ser pt. Lidt voldsomt ud langs stranden. Der mangler ler til havdiget, men det er på vej. Efter at lerlaget er lagt kan ”sandbjergene langs stranden lægges ud over diget. Ude ved Strandvejen er diget kommet lidt for tæt på, og flyttes derfor ca. 1 meter ud mod vandkanten.

Etableringen af betonkanten fra stranden og op forbi ”vinterbaderne” og til sejlklubben er påbegyndt. Efterfølgende fortsættes rundt om ”vinterbaderne” til Græshoppebroen.

Arbejdet følges tæt med byggemøder hver 14-dag. Her bliver alle problemer vendt og løsninger fundet. Har du spørgsmål kan du altid henvende dig til Digelauget.

Der er et godt samarbejde mellem byggerådgiveren NIRAS, Holbøll og Digelauget.

Det sidste stykke langs med Ved Broen påbegyndes i nov./dec. Der skal laves en del aftaler med Vej og Park om koordinering af arbejdet, da Vej og Park samtidig skal lave reparation og vedligehold på kloak/dræn langs kanalen.

God fremdrift i byggeriet

Efter en god måned er arbejdet med digebyggeriet skredet rigtigt godt frem, nogle steder lidt hurtigere end planlagt. Leveringerne af Azobe-træ er eneste knast, der skaber lidt forsinkelse i henhold til arbejdsplanerne. Næste levering af træ er i uge 43. Status på arbejdet er følgende:

  • Diget ved Reedtzholm og bag om det gamle Lysstøberi er stort set færdigt. Der mangler træarbejdet ved Enø Kystvej 121. Dette udføres efter uge 43.
  • Arbejdet videre langs Enø Kystvej påbegyndes i denne uge (uge 41)
  • Ved Fjordhusene er diget stort set færdigt fra dæmningen og frem til Stejlepladsen. Der mangler det sidste stykke bag Karrebæksminde Fjord lokalerne – ligeledes skal overkørsler og skot-åbninger etableres.
  • Strandvejen 24-31 – her er trævæggen færdig, der mangler topstykke på ganske få meter. Nu indledes færdiggørelsen hvor de fjernede sten lægges tilbage og sandfordringen etableres. Der lægges sten op mod toppen af trævæggen ud mod stranden. Arbejdet langs stranden ind mod ”fluepapiret” er påbegyndt.
  • Muren ved Vinterbaderne påbegyndes i uge 41.

Der er lavet indkørsel til stranden således, at lastbiler og dumpere kan køre med sand og ler langs stranden. Holbøll har udført arbejdet godt, hurtigt og stort set efter forskrifterne. Digevolden er enkelte steder lagt lidt ”skævt”, og er blevet/vil blive flyttet til den korrekte placering.

Så er arbejdet gået i gang.

Arbejdet med digebyggeriet skrider fremad. På godt 14 dage er der sket store ændringer i landskabet på Enø. Ved Strandvejen er Holbøll en god 1/3 del gennem arbejdet. Bag det gamle lysstøberi graves der ud til spunsvæg og lerdiget op mod Reedtzholm er påbegyndt. Bag Fjordhusene er lerdiget kommet godt 1/2 vejs rundt. Fodringen af sand til stranden foregår nu med Mette Pan som leverandør. Sandet aflæsses på molen ved Yderhavnen og køres til stranden på lastbiler. Se Media Næstved for sidste nyt om denne del af projektet. http://www.media-Naestved.dk

12-07-2022

Nedenstående link viser de info-tavler der vil blive opsat forskellige steder på Lungshave og Enø. Den/de tavler der er relevante for det givne område vil blive placeret i og ved området de omhandler. Det samlede overblik kan fås på de tavler der opsættes centralt – ved kludekoger pladsen før broen til Lungshave/Enø.

22-06-2022

Bestyrelsens forslag til budget for 2023

På nedenstående link kan budgetforslaget for 2023 gennemses. Det fremgår af budgettet at bestyrelsen forslår en mindre honorering af bestyrelsesmedlemmerne. Det har vist sig, at der har været brugt og vil skulle bruges rigtig meget tid til arbejdet – specielt i opstarts- og anlægsfasen. Bestyrelsen håber derfor at generalforsamlingen kan godkende den foreslåede honorering samt budgettet i helhed.

Vi ses den 26. juni.

03-06-2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling i Digelauget afholdes søndag den 26. juni kl. 10.00 på Smålandshavet. Dagsordenen er i følge vedtægterne og kan ses på nedenstående link. Bestyrelsens skriftlige beretning, samt nye tilpassede vedtægter kan ses på nedenstående links. De nye vedtægter er tilpasset således, at vedtægterne er mere passende nu, hvor digelauget er etableret og i funktion. De nye vedtægter er til debat og forhåbentlig vedtagelse på generalforsamlingen.

27-04-2022

Nyhedsbrev ultimo april 2022

Bestyrelsen har nu sammen med Niras været gennem udbudsrunde for vores projekt, og vi modtog tilbud fra alle 6 inviterede firmaer.

Alle tilbud opfyldte kravene fra Niras om kyst og højvande sikring som foreskrevet i udbudsmaterialet. Der var en spredning i tilbuddene fra billigste afr. 25 mill. ex moms til dyreste på afr. 42 mill. ex moms. Ud fra udbudsteksten skulle vinder være billigste.

Det var Holbøll A/S med de 25 mill ex moms, og en enig bestyrelsen har derfor netop indgået kontrakt med Holbøll.

Det første arbejdsmøde mellem Enødigelaug, Niras og Holbøll afholdes i kommende uge, og dermed er vi i gang med det egentlige arbejde med sikring mod oversvømmelser af Lungshave og Enø.

Efter tidsplanen skal arbejdet startes i september 2022 og skal være afsluttet mod fjorden senest 1. februar 2023 og mod havet 1. april 2023 af pga. fredningsbestemmelserne for dyrelivet.

Bestyrelsen vil sammen med Niras og Holbøll orientere om det kommende arbejde til alle medlemmer generelt.

Det er det godkendte myndighedsprojekt, der er gældende for hele anlægget og som skal realiseres.

Der vil blive møder i delområderne med både information om arbejdsudførelse og dialog med beboerne omkring evt. problemer i udførslen.

Bestyrelsen vil sammen med Havnen og kommunen og nogle steder sammen med grundejerforeninger udpege arbejdsarealer til materialer, skurvogne etc. Byrådet har ultimo marts stillet kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit af dels byggelån og senere et langfristet lån, der skal afdrages over 25 år. Vi har endvidere fra Kystdirektoratet/ staten modtaget et tilskud til projektet på 7,6 mill. Bestyrelsen er i gang med arbejdet omkring lånoptagelse, og med forventelig hjælp af Næstved kommune.

Der har tidligere været fremlagt bud på, hvad det vil komme til at koste de enkelte grunde/ ejendomme dels beliggende under kote 2,5 m og dermed direkte truede af højvande og storme samt grunde/ ejendomme over kote 2,5 m og dermed indirekte truet.

Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt fremsætte beløbsstørrelse, men vi er overbeviste om at det ikke bliver dyrere end tidligere estimeret. Bestyrelsen vil løbende orientere om anlægsarbejdet på vores hjemmeside www.enødigelaug.dk , samt ved mails til Fællesudvalget og de enkelte grundejerforeninger.

Den ordinære generalforsamling i Enødigelaug skal iht. vedtægterne altid afholdes i juni måned.

Der er reserveret plads på 3F/ Smålandshavet søndag d. 26. juni 2022 kl. 10.

Indkaldelse med dagsorden forventes udsendt til alle medlemmer via e-boks. Bestyrelsen modtager gerne spørgsmål og kommentarer på mail kuerik@mail.dk

På bestyrelsens vegne

Kurt Eriksen

25-02-2022

Digeprojektet er skudt i gang.

Digelauget har indbudt 6 firmaer til udbudsrunden for etablering af diget på Lunghave og Enø.

Den 22. februar var der inviteret til besigtigelsestur på Lungshave/ Enø. Alle 6 firmaer mødte interesseret frem og deltog i spadseretur fra Kanalen, over lystbådehavnen, over stejlepladsen, gennem  Fjordhusenes område, over dæmningen og ud langs Enøkystvej frem til Lysstøberiet.

Efter en kaffepause fortsattes ved kystsiden med start ved Strandvejen 31-24 og videre på havdiget frem til Vinterbaderne med afslutning ved opgangen til Græshoppen.

Her blev der efter en kort spørgerunde sagt farvel til de seks firmaer med ønsket om at se gode og ikke for dyre tilbud fra alle.

Tidsfristen for at afgive tilbud er den 22. marts 2022 kl. 12.00. Efter åbningen af tilbuddene skal disse gennemregnes af NIRAS og det forventes at vi kan udvælge den endelige leverandør på det kommende bestyrelsesmøde den 25. marts 2022.

Opstart af anlægsarbejdet vil foregå fra 1. september og afsluttet senest 1. februar mod fjorden og 1. april mod kystsiden og Kanalen. I perioden mellem midt april og midt juni 2022 vil bestyrelsen sammen med entreprenør og NIRAS invitere til orienterings- og dialogmøder i del områderne, men mere om dette senere.

03-02-2022

Vi kom nogenlunde igennem stormen i den sidste weekend i januar. Heldigvis var vandstanden ikke så højt som forudsat af DMI, men behovet for dige-projektet står klart for os alle.

Det er derfor glædeligt, at projektet er sendt i udbud til 6 udvalgte entreprenører, som er inviteret til besigtigelse på Lungshave og Enø den 22 februar 2022. Troels Karlog (Projektleder fra Næstved Kommune) var i TV2 Øst med denne glædelige nyhed.

Udvælgelsesprocessen slutter i sidst i marts 2022, og det praktiske arbejde kan starte til efteråret.

30-11-2021

Enø Digelaug er kommet godt igang efter nedsættelsen af digelauget tilbage i september 2021. Efter et par møder i bestyrelsen er vi konstitueret med Kurt Eriksen som Formand og Ole Franke som Næstformand. Se flere detaljer på siden om Bestyrelsen.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail til adressen: kontakt@enoedigelaug.dk

De enkelte medlemmer kan også kontaktes – se kontakt adresser og telefon nr. på siden om Bestyrelsen.

På det seneste bestyrelsesmøde, afholdt den 25. november på Smålandshavet fik bestyrelsen en gennemgang af projektmaterialet og det kommende udbudsmateriale af NIRAS. Det var en god og fyldig præsentation af selve projektet, tidsplanen samt detaljer i tdet kommende tilbudsmateriale. NIRAS færdiggører materialet i december. Vi vil offentliggøre materialet her på hjemmesiden så snart det er endeligt godkendt.

Anlægsprojektet sendes i udbud den 1. februar 2021. Der bliver besigtigelse for tilbudsgiverne den 21. februar – og det endelige valg af entreprenør til opgaven vil være på plads inden sommerferien 2022.

Anlægsarbejdet påbegyndes i september 2022 og afsluttes i april 2023.

Digelauget vil indkalde til lokalt borgermøde på Lungshave/Enø engang i det sene forår til nærmere information om projektet status mm.